Visiting Consultants

Các bác sĩ ung bướu của Icon cộng tác rất chặt chẽ với rất nhiều các chuyên gia để đảm bảo bệnh nhân ung thư của chúng tôi và người thân của họ nhận được sự tiếp cận đầy đủ nhất.

Bác sĩ ngoại khoa tại Mount Alvernia

Các bác sị ngoại khoa dưới đây chỉ làm việc độc quyền tại tại Mount Alvernia trong khuôn khổ của Trung tâm Ung bướu Ngoại khoa Icon đặt tại Trung tâm Y khoa Mt Alvernia. Cùng với các đồng môn các nhóm bác sĩ chuyên sâu trong lĩnh vực rộng lớn của nhiều thể loại ung thư và các can thiệp ngoại khoa phức tạp để đảm bảo bệnh nhân có thể tiếp cận với toàn bộ các thể loại điều trị ung thư tại một địa điểm tại Mount Alvernia.

Tìm kiếm